d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : Οκτωβρίου 2015

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Όχι μεθυσμένος Ήβη Learning From Drunk Bù zuì bù huì Tian Fu Zhen HEBE TIEN 田馥甄 不醉不會

Firefox Greek


田馥甄 Tiánfùzhēn Tian Fu Zhen HEBE TIEN Ήβη
不醉不會 Bù zuì bù huì Όχι μεθυσμένος
Learning From Drunk
Official MV HD


Shuí wúliáo ná fàngdàjìng kàn fēngjǐng lèi bù lèi
què wàngjìle kàn qīngchǔ zìjǐ shì shuí
wǒ de yǔzhòu qīngpiāopiāo měi dé yáoyáoyùzhuì
pángrén lái lái qù qù xiàng xíngyúnliúshuǐ

móhú hú de shìxiàn bùguǎn tiānsè hēi bu hēi
xīnzhōng méi guǐ jiù bùyòng chùchù fángbèi
yǔ méngméng qíng shēn bù shēn zhǐyào zuìxūnxūn de
měi bù měi zhǐ kàn néng fǒu ài dé àimèi

Oh bù zuì jiùxué bù huì

zhǐyào wǒ yǐwéi jiù bùshì wùhuì
shuí dōu shì bǎobèi yǒu shé me zhēn wěi
shénme shì shìfēi dōu sìshì'érfēi
zuìyǎn kàn shìjiè shìjiè suí wǒ táozuì

mí mángmáng de tiāndì méi nàme duō duì bùduì
cuò bùcuò zhǐ kàn xīnjìng zěnme miáohuì
wǒliú wǒ de hànshuǐ huálì rú tiānhuāluànzhuì
tián bù tiánměi shuí néngdài wǒ qù pǐnwèi

Oh bù zuì jiùxué bù huì

zhǐyào wǒ yǐwéi jiù bùshì wùhuì
shuí dōu shì bǎobèi yǒu shé me zhēn wěi
shénme shì shìfēi dōu sìshì'érfēi
zuìyǎn kàn shìjiè shìjiè suí wǒ táozuì
kàn de hěn suǒsuì dōu méiyǒu suǒwèi
kàn bù dào mìngyùn zhǐ kàn dào zǐwēi
zhǐ kàn dào juésè kàn bù dào juéduì
zuì hǎo de zīwèi jiùshì nàirénxúnwèi

luànfēnfēn xiàng yī shǒu ménglóng shī
měngdǒng dǒng cái dǒngdé ménglóng měi

zhǐyào wǒ yǐwéi jiù bùshì wùhuì
shuí dōu shì bǎobèi yǒu shé me zhēn wěi
shénme shì shìfēi dōu sìshì'érfēi
zuìyǎn kàn shìjiè shìjiè suí wǒ táozuì
kàn de hěn suǒsuì dōu méiyǒu suǒwèi
kàn bù dào mìngyùn zhǐ kàn dào zǐwēi
zhǐ kàn dào juésè kàn bù dào juéduì
zuì hǎo de zīwèi jiùshì nàirénxúnwèi


Ποιος βαρεθεί να λάβει ένα μεγεθυντικό φακό για να δείτε το τοπίο κουρασμένος
Αλλά ξέχασε να δούμε ποιος είναι
Σύμπαν μου επιπλέουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ετοιμόρροπη
Άλλοι έρχονται και φεύγουν σαν Xingyunliushui

Θολή όραση επικόλληση του ουρανού δεν είναι μαύρο σκοτεινή ύλη
Όχι φάντασμα δεν θα με πείραζε παντού ετοιμότητα
Η βροχή δεν είναι βαθιά όσο μεθυσμένος Σύζυγος
Μπορεί να κοιτάξει ήταν όμορφη ερωτική σχέση

Ω, δεν θα μάθουν να μην πιει

Όσο σκέφτομαι ότι δεν είναι κατανοητός
Ποιος είναι μωρό τι γνησιότητας
Τι είναι σωστό και το λάθος είναι προσχηματικοί
Βλέποντας τον κόσμο μεθυσμένος μαζί μου σε κατάσταση μέθης κόσμο

Ανεμιστήρες απέραντος κόσμος δεν είναι τόσο σωστό
Κοιτάξτε πόσο καλή διάθεση απεικονίζεται λάθος
Κάνω stream ιδρώτα μου υπέροχο, όπως δημοσιότητα
Ποιος μπορεί να μην γλυκό γλυκό για μένα να δοκιμάσετε

Ω, δεν θα μάθουν να μην πιει

Όσο σκέφτομαι ότι δεν είναι κατανοητός
Ποιος είναι μωρό τι γνησιότητας
Τι είναι σωστό και το λάθος είναι προσχηματικοί
Βλέποντας τον κόσμο μεθυσμένος μαζί μου σε κατάσταση μέθης κόσμο
Κοιτάξτε πολύ ασήμαντο δεν είναι το λεγόμενο
Δείτε την τύχη να δει μόνο κρεπ μυρτιά
Μόνο για να δείτε την εκπληκτική δούμε απολύτως
Η καλύτερη γεύση είναι ενδιαφέρουσα

Άτακτη σαν μια σκοτεινή
Άγνοια γνωρίζουν και να κατανοούν το θολό ομορφιά

Όσο σκέφτομαι ότι δεν είναι κατανοητός
Ποιος είναι μωρό τι γνησιότητας
Τι είναι σωστό και το λάθος είναι προσχηματικοί
Βλέποντας τον κόσμο μεθυσμένος μαζί μου σε κατάσταση μέθης κόσμο
Κοιτάξτε πολύ ασήμαντο δεν είναι το λεγόμενο
Δείτε την τύχη να δει μόνο κρεπ μυρτιά
Μόνο για να δείτε την εκπληκτική δούμε απολύτως
Η καλύτερη γεύση είναι ενδιαφέρουσα


Who bored take a magnifying glass to see the scenery tired
But she forgot to look at who he is
My universe floating in the United States was crumbling
Others come and go like Xingyunliushui

Blurred vision paste the sky is not black dark matter
No ghost would not mind everywhere preparedness
Rain is not deep as long as drunken Wife
Can Look was beautiful love affair

Oh will not learn not drunk

As long as I think that it is not misunderstood
Who are baby what authenticity
What is right and wrong are specious
Seeing the world drunk with me intoxicated world

Fans vast world is not so much right
Look how good mood depicted wrong
I stream my sweat gorgeous as hype
Who can not sweet sweet for me to taste

Oh will not learn not drunk

As long as I think that it is not misunderstood
Who are baby what authenticity
What is right and wrong are specious
Seeing the world drunk with me intoxicated world
Look very trivial are no so-called
See fate only see crape myrtle
Only to see stunning see absolutely
The best taste is intriguing

Disorderly like an Obscure
Ignorant know and understand the hazy beauty

As long as I think that it is not misunderstood
Who are baby what authenticity
What is right and wrong are specious
Seeing the world drunk with me intoxicated world
Look very trivial are no so-called
See fate only see crape myrtle
Only to see stunning see absolutely
The best taste is intriguing


Chi annoiato prendere una lente di ingrandimento per vedere il paesaggio stanco
Ma ha dimenticato di guardare chi è
Il mio universo fluttuante negli Stati Uniti si stava sgretolando
Altri vanno e vengono come Xingyunliushui

Visione offuscata incollare il cielo non è nero materia oscura
Nessun fantasma non mi dispiacerebbe ovunque preparazione
La pioggia non è profonda fino a quando moglie ubriaca
Può guardare era bellissima storia d'amore

Oh, non imparerò non bevuto

Finché penso che non sia frainteso
Chi sono bambino che cosa autenticità
Che cosa è giusto e sbagliato sono specioso
Vedere il mondo ubriaco di me mondo intossicato

I fan vasto mondo non è tanto giusto
Guarda come buon umore raffigurato sbagliato
La riproduzione in streaming il mio sudore stupendo come campagna pubblicitaria
Chi può non dolce dolce per me al gusto

Oh, non imparerò non bevuto

Finché penso che non sia frainteso
Chi sono bambino che cosa autenticità
Che cosa è giusto e sbagliato sono specioso
Vedere il mondo ubriaco di me mondo intossicato
Guarda molto banale non fanno cosiddetti
Vedere destino vedere solo crape mirto
Solo per vedere la splendida vedere assolutamente
Il miglior gusto è intrigante

Disorderly come un Obscure
Know ignorante e capire la bellezza nebuloso

Finché penso che non sia frainteso
Chi sono bambino che cosa autenticità
Che cosa è giusto e sbagliato sono specioso
Vedere il mondo ubriaco di me mondo intossicato
Guarda molto banale non fanno cosiddetti
Vedere destino vedere solo crape mirto
Solo per vedere la splendida vedere assolutamente
Il miglior gusto è intrigante


谁无聊拿放大镜 看风景累不累
却忘记了 看清楚自己是谁
我的宇宙轻飘飘 美得摇摇欲坠
旁人来来去去 像行云流水

模糊糊的视线 不管天色黑不黑
心中没鬼 就不用处处防备
雨濛濛 情深不深 只要醉醺醺的
美不美 只看能否爱得暧昧

Oh 不醉 就学不会

只要我以为 就不是误会
谁都是宝贝 有什么真伪
什么是是非 都似是而非
醉眼看世界 世界随我陶醉

迷茫茫的天地 没那么多对不对
错不错 只看心境怎么描绘
我流我的汗水 华丽如天花乱坠
甜不甜美 谁能代我去品味

Oh 不醉 就学不会

只要我以为 就不是误会
谁都是宝贝 有什么真伪
什么是是非 都似是而非
醉眼看世界 世界随我陶醉
看的很琐碎 都没有所谓
看不到命运 只看到紫薇
只看到绝色 看不到绝对
最好的滋味 就是耐人寻味

乱纷纷 像一首朦胧诗
懵懂懂 才懂得朦胧美

只要我以为 就不是误会
谁都是宝贝 有什么真伪
什么是是非 都似是而非
醉眼看世界 世界随我陶醉
看的很琐碎 都没有所谓
看不到命运 只看到紫薇
只看到绝色 看不到绝对
最好的滋味 就是耐人寻味