d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : 11/02/14

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Δεν είμαι αστέρι 順子-星星 I'm not a star shùn zi xīng xing


Δεν είμαι αστέρι 順子-星星 shùn zi xīng xing
順子-星星(I'm not a star) (官方完整版MV)