d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : NGirls
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα NGirls. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα NGirls. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Κορίτσια του καλοκαιριού NGirls - girls in the summer 女生的夏天



CT Airlink's Newark Airport Limo Service is the best, Cheapest and affordable way to go from Newark Airport to Connecticut, Westchester, White Plains and Hartford. CT Airlink use Sedans, SUVs, Luxury Vans, Mini Coaches to transport the peoples for Limo Service CT to Newark Airport in New Jersey. Allow us to assist you getting with total ease and comfort with our Newark Airport Car Service for the entire duration of you Stay in Stamford, Greenwich, Danbury, Southbury, Newtown, Ridgefield, Weston, Wilton, Norwalk & Westport CT.

Summer Girls
Κορίτσια του καλοκαιριού
N Girls-女生的夏天MV
[Official Music Video]
官方完整版(大型戶外互動真人秀《女神的夏天》主題曲)

 谁  能  给 我 一 个 夏 天 
shuí néng gěi wǒ yí gè xià tiān
不 怕 晒  黑 不 躲 在 屋 檐 
bú pà shài hēi bù duǒ zài wū yán
沙 滩 和 我  黏  在 一 起
shā tān hé wǒ  nián zài yì qǐ
阳  光   还 要 不 要 再 多 一 些 
yáng guāng  hái yào bu yào zài duō yì xiē
我 有 一 个 愿  望  当  我
wǒ yǒu yí gè yuàn wàng dāng wǒ
躺  在 床   上  看 着 天  空   懒 洋  洋 
tǎng zài chuáng shàng kàn zhe tiān kōng  lǎn yáng yáng
大 太 阳  忽 胖  忽 瘦  一 层  薄 雾 搞 得 什  么
dà tài yáng hū pàng hū shòu yì céng báo wù gǎo dé shén me
女 王  的 艺 术 
nǚ wáng de yì shù
明  明  不 是 忧 郁 的 公  主 
míng míng bú shì yōu yù de gōng zhǔ
Nonono 挺  住 脚  步
Nonono tǐng zhù jiǎo bù

What am I doning here
Tell me wu
我 有 一 个 愿 
wǒ yǒu yí gè yuàn
望  当  我 突 然 失 恋  收  拾 房  间 
wàng dāng wǒ tū rán shī liàn shōu shi fáng jiān
选  照  片 
xuǎn zhào piàn
男 朋  友 抱 着 零  食 假 装  
nán péng you bào zhe líng shí jiǎ zhuāng
矜 持 摆 的 什  么  奇 怪  的 pose
jīn chí bǎi de shén me  qí guài de pose
他 又 不 是 贝 壳 汉 姆
tā yòu bú shì bèi ké hàn mǔ
万 万 不 可 在 乎
wàn wàn bù kě zài hu
我 的 沙 滩  海 风   蓝 色 的 梦 
wǒ de shā tān  hǎi fēng  lán sè de mèng
没 什  么 大 不 了 
méi shén me dà bù liǎo
大 不 了  去 疯  掉 
dà bù liǎo qù fēng diào
和 你 一 起 感 受  海 浪  的 心 跳 
hé nǐ yì qǐ gǎn shòu hǎi làng de xīn tiào
没 什  么 大 不 了 
méi shén me dà bù liǎo
大 不 了  一 起 燃 烧 
dà bù liǎo yì qǐ rán shāo
女 生  的 夏 天 
nǚ shēng de xià tiān
就 是 这 么 的 简  单 
jiù shì zhè me de jiǎn dān
没 什  么 大 不 了 
méi shén me dà bù liǎo
大 不 了  都 不 要 
dà bù liǎo dōu bú yào
嘴 角  冰  激 凌   都 快  融  化 掉 
zuí jiǎo bīng jī líng  dōu kuài róng huà diào
没 什  么 大 不 了   大 不 了  尽 情  咆 哮 
méi shén me dà bù liǎo  dà bù liǎo jìn qíng páo xiāo
女 生  的 夏 天   就 要 这 么 high
nǚ shēng de xià tiān  jiù yào zhè me high
我 有 一 个 愿  望  当  我
wǒ yǒu yí gè yuàn wàng dāng wǒ
没 日 没 夜 努 力 工  作 
méi rì méi yè nǔ lì gōng zuò
努 力 附 和
nǔ lì fù hè
美 妙  的 清  晨  午 后 黄  昏 错 过 多 少  眼 神 
měi miào de qīng chén wǔ hòu huáng hūn cuò guò duō shǎo yǎn shén
橙  色 的 光  芒 
chéng sè de guāng máng
我 不 能  在 这 样   要 学 会 自 我 欣 赏  
wǒ bù néng zài zhè yàng  yào xué huì zì wǒ xīn shǎng
当  我 老 了  还 在 日 记 里 跳  舞
dāng wǒ lǎo le  hái zài rì jì lǐ tiào wǔ
我 有 一 个 愿  望  当  我
wǒ yǒu yí gè yuàn wàng dāng wǒ
对 着 镜  子 哭 哭 唧 唧  聊  着 天 
duì zhe jìng zi kū kū jī jī  liáo zhe tiān
小  情  绪 关  于 昨 天  今 天  明  天  坏  的 好 的
xiǎo qíng xù guān yú zuó tiān jīn tiān míng tiān huài de hǎo de
发 个 朋  友 圈 
fā gè péng you quān
动  动  手  指 文 字 配 美 颜 
dòng dòng shóu zhǐ wén zì pèi měi yán
有 故 事 的 文 艺 女 青  年 
yǒu gù shi de wén yì nǚ qīng nián
世 界 很 大  谁  陪 我 去 冒 险 
shì jiè hěn dà  shuí péi wǒ qù mào xiǎn
没 什  么 大 不 了   大 不 了  去 疯  掉 
méi shén me dà bù liǎo  dà bù liǎo qù fēng diào
和 你 一 起 感 受  海 浪  的 心 跳 
hé nǐ yì qǐ gǎn shòu hǎi làng de xīn tiào
没 什  么 大 不 了   大 不 了  一 起 燃 烧 
méi shén me dà bù liǎo  dà bù liǎo yì qǐ rán shāo
女 生  的 夏 天 
nǚ shēng de xià tiān
就 是 这 么 简  单 
jiù shì zhè me jiǎn dān
没 什  么 大 不 了   大 不 了  都 不 要 
méi shén me dà bù liǎo  dà bù liǎo dōu bú yào
嘴 角  冰  激 凌   都 快  融  化 掉 
zuí jiǎo bīng jī líng  dōu kuài róng huà diào
没 什  么 大 不 了   大 不 了  尽 情  咆 哮 
méi shén me dà bù liǎo  dà bù liǎo jìn qíng páo xiāo
女 生  的 夏 天   就 要 这 么 high
nǚ shēng de xià tiān  jiù yào zhè me high
女 生  的 夏 天   就 要 这 么 high
nǚ shēng de xià tiān  jiù yào zhè me high
女 生  的 夏 天   就 要 这 么 high
nǚ shēng de xià tiān  jiù yào zhè me high 





EINGLISH TRANSLATE



[Chorus:] 
[合唱: ]
New Kids On The block,had a bunch of hits 
新的潮童,有一堆命中
Chinese food makes me sick. 
中国菜让我感到恶心。
And I think it's fly when girls stop by for the summer, for the summer 
我认为这是飞的时候女孩停下来为夏季,在夏季
I hate girls that wear Abercrombie and Fitch, 
我讨厌穿阿伯克龙比和惠誉的女孩,
I'd take 'em if I had one wish, 
我会带着他们去,如果我有一个愿望,
But she's been gone since that summer.. 
但她已经走了,因为那年夏天..
Since that summer 
自从那年夏天  

[Verse 1:] 
[诗歌1 : ]
Hip Hop Marmalade spic And span, 
嘻哈果酱一尘不染,
Met you one summer when it all began 
遇见你一到夏天,当这一切开始
You're the best girl that I ever did see, 
你是我做过的最好看的女孩,
The great Larry Bird Jersey 33 
伟大的拉里 - 伯德球衣33
And when you take a sip yeah you buzz like a hornet 
当你喝一口啊,你嗡嗡叫像大黄蜂
Billy Shakespeare wrote a whole bunch of sonnets 
比利·莎士比亚写了一大堆的十四行诗
Call me Willy Whistle cause I can't speak baby 
叫我威利口哨,因为我不会说的婴儿
Something in your eyes went and drove me crazy 
东西在你的眼睛去了,让我抓狂
Now I can't forget you and it makes me mad, 
现在,我不能忘记你,这让我疯了,
Left one day and you never came back 
离开一天,你再也没有回来
Stayed all summer then went back home, 
住整个夏天再回家,
Macauly Culkin wasn't Home Alone Macauly
库尔金不是小鬼当家
Fell deep in love, but now we ain't speaking 
在爱情深跌,但现在我们不说话
Michael J Fox was Alex P Keaton 
迈克尔·福克斯是亚历克斯· P ·基顿
When I met you I said my name was Rich 
当我遇见你,我说我的名字很有钱
You look like a girl from Abercrombie and Fitch 
你看起来就像从阿伯克龙比和惠誉女孩

[Chorus:] 
[合唱: ]
New Kids On The block, had a bunch of hits 
新的潮童,有一堆命中
Chinese food makes me sick. 
中国菜让我感到恶心。
And I think it's fly when girls stop by for the summer, for the summer 
我认为这是飞的时候女孩停下来为夏季,在夏季
I hate girls that wear Abercrombie and Fitch, 
我讨厌穿阿伯克龙比和惠誉的女孩,
I'd take 'em if I had one wish, 
我会带着他们去,如果我有一个愿望,
But she's been gone since that summer.. 
但她已经走了,因为那年夏天..
Since that summer 
自从那年夏天

[Verse 2:] [诗2: ]
Yeah cherry Pez, cold crush, rock star boogie 
是啊樱桃佩斯,冷挤压,摇滚巨星趴
Used to hate school so I had to play hookie, 
以前很讨厌学校,所以我只好打hookie ,
Always been hip to that B-boY Style 
一直以来臀部的B- BOY风格
Know I to act wild to make the pretty girls smile, 
知道我行事野做出漂亮女生微笑,
Love New Edition and the Candy Girl 
喜欢新版的糖果女孩
Remind me of you because you rock my world 
我想起你,因为你摇滚我的世界
Come from Georgia where the peaches grow 
从格鲁吉亚来到这里的桃子生长
They drink lemonade and then they speak real slow 
喝柠檬水,然后他们说很慢
You love hip hop and that rock n roll 
你喜欢嘻哈和摇滚乐
Your daddy left home when you was 4 years old 
你的爸爸离开了家,当你4岁
There was a good dude named Paul Revere 
有一个名为保罗·里维尔的好哥们
I feel much better baby when you're near 
我感觉好多了宝贝,当你靠近
You love that fun dip and that cherry Coke, 
你爱好玩DIP和​​樱桃可乐,
I like the way you laugh when I'm tellin a joke 
我喜欢当我告诉一个笑话,你笑的样子
When I met you I said my name was Rich 
当我遇见你,我说我的名字很有钱
You look like a girl from Abercrombie and Fitch 
你看起来就像从阿伯克龙比和惠誉女孩

[Chorus: x2] 
[合唱: X2 ]
New Kids On The block, had a bunch of hits 
新的潮童,有一堆命中
Chinese food makes me sick. 
中国菜让我感到恶心。
And I think it's fly when girls stop by for the summer, for the summer 
我认为这是飞的时候女孩停下来为夏季,在夏季
I hate girls that wear Abercrombie and Fitch, 
我讨厌穿阿伯克龙比和惠誉的女孩,
I'd take 'em if I had one wish, 
我会带着他们去,如果我有一个愿望,
But she's been gone since that summer.. 
但她已经走了,因为那年夏天..
Since that summer 
自从那年夏天

[Verse 3:] 
[诗歌3 : ]
Summer time already man, I wonder where the time goes 
夏季已经时间的人,我不知道那里的时间流逝
It's a Tuesday and we back in the finals 
这是一个星期二,我们回到了总决赛
Durant, LeBron, had to bring the power back 
杜兰特,勒布朗,只好把权力交还给
Celtics close, but no cigar, they had to turn the hour back 
凯尔特人接近,但没有雪茄,他们不得不把时间回
Summer time so close I can taste it 
夏天的时候这么近,我可以品尝它
Beaches, bar-b-q's, goin gettin wasted 
海滩,酒吧-B -Q的,布莱恩浪费开始报
I spent so much time with your bitch 
我花了这么多时间和你的婊子
Now all my clothes smell like Abercrombie and Fitch 
现在,我所有的衣服闻起来像阿伯克龙比和惠誉

[Chorus: x2] 
[合唱: X2 ]
New Kids On The block, had a bunch of hits 
新的潮童,有一堆命中
Chinese food makes me sick. 
中国菜让我感到恶心。
And I think it's fly when girls stop by for the summer, for the summer 
我认为这是飞的时候女孩停下来为夏季,在夏季
I hate girls that wear Abercrombie and Fitch, 
我讨厌穿阿伯克龙比和惠誉的女孩,
I'd take 'em if I had one wish, 
我会带着他们去,如果我有一个愿望,
But she's been gone since that summer.. 
但她已经走了,因为那年夏天..
Since that summer 
自从那年夏天



Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Goddess Choo Choo Choo NGirls - Nǚshén jiūjiū jiū 女神啾啾啾




NGirls - Goddess Choo Choo Choo 女神啾啾啾

Αυτό είναι ένα νέο συγκρότημα κοριτσιών. Όλα τα κορίτσια είναι διάσημα στο διαδίκτυο, και αποφάσισαν να σχηματίσουν ένα συγκρότημα το 2015 για να κάνουν μουσικά βίντεο. Υπάρχει πολύς δρόμος να διανύσουν για τον χορό και την εκτέλεση, αλλά τουλάχιστον είναι μία καλή αρχή.


This is a new girl group, all the girls are famous web girls, and they decided to form a group in 2015 to make music videos, there is a long way to go for them in terms of dancing and performing but at least this is a good start
女神啾啾啾
演唱:N Girls
作词:马智勇
作曲:老猫
啾啾啾啾女神啾啾啾
啾啾啾啾女神啾啾啾
什么时候自拍变成一种流行病
朋友圈里美颜瘦脸磨皮不能停
败家同款大街小巷都布灵布灵

哪款男生才是我的命中注定
啥时间就一个人去电影院吃冰淇淋
情侣一旁大秀恩爱卿卿我我真要命
我的男神赶快和我来场偶遇行不行
暖男大叔小鲜肉一起去旅行
什么自在什么态
女神和你谈恋爱
什么妖精什么怪
是我的小可爱
什么香水什么派
好想和你谈恋爱
什么时代什么爱
对我来表白
啾啾啾啾 I Need You
啾啾啾啾 I Want You
啾啾啾啾 I Love You
啾啾啾啾啾啾
啾啾啾啾啾
Rap 大眼妹长腿妹
女神都是我的好姐妹
大派对小派对
女神的风格全都对味
长睫毛假睫毛
女神的电眼要你疯掉
摇一摇跳一跳
女神就要听到你尖叫
啾啾啾啾女神啾啾啾
啾啾啾啾女神啾啾啾
坏脾气小任性都是可爱的表现
疼我宠我惯着我你说爱我没底线
美女经过你的身边我要你视而不见
姐妹们请和我男神要划清界线
什么自在什么态
女神和你谈恋爱
什么妖精什么怪
是我的小可爱
什么香水什么派
好想和你谈恋爱
什么时代什么爱
对我来表白
啾啾啾啾 I Need You
啾啾啾啾 I Want You
啾啾啾啾 I Love You
啾啾啾啾啾啾
啾啾啾啾啾
什么自在什么态
女神和你谈恋爱
什么妖精什么怪
是我的小可爱
什么香水什么派
好想和你谈恋爱
什么时代什么爱
对我来表白
什么自在什么态
女神和你谈恋爱
什么妖精什么怪
是我的小可爱
什么香水什么派
好想和你谈恋爱
什么时代什么爱
对我来表白
啾啾啾啾 I Need You
啾啾啾啾 I Want You
啾啾啾啾 I Love You
啾啾啾啾啾啾
啾啾啾啾啾
啾啾啾啾 I Need You
啾啾啾啾 I Want You
啾啾啾啾 I Love You
啾啾啾啾啾啾
啾啾啾啾啾


Nǚshén jiūjiūjiū
yǎnchàng:N Girls
zuòcí: Mǎ zhìyǒng
zuòqǔ: Lǎo māo
jiūjiūjiūjiū nǚshén jiūjiūjiū
jiūjiūjiūjiū nǚshén jiūjiūjiū
shénme shíhòu zìpāi biàn chéng yī zhǒng liúxíng bìng
péngyǒu quān lǐměi yán shòuliǎn mó pí bùnéng tíng
bàijiā tóng kuǎn dàjiē xiǎo xiàng dōu bù líng bù líng
nǎ kuǎn nánshēng cái shì wǒ de mìngzhòng zhùdìng
shà shíjiān jiù yīgè rén qù diànyǐngyuàn chī bīngqílín
qínglǚ yīpáng dà xiù ēn'ài qīngqīngwǒwǒ zhēn yàomìng
wǒ de nán shén gǎnkuài hé wǒ lái chǎng ǒuyù xíng bùxíng
nuǎn nán dàshū xiǎo xiān ròu yīqǐ qù lǚxíng
shénme zìzài shénme tài
nǚshén hé nǐ tán liàn'ài
shénme yāojing shénme guài
shì wǒ de xiǎo kě'ài
shénme xiāngshuǐ shénme pài
hǎo xiǎng hé nǐ tán liàn'ài
shénme shídài shénme ài
duì wǒ lái biǎobái
jiūjiūjiūjiū I Need You
jiūjiūjiūjiū I Want You
jiūjiūjiūjiū I Love You
jiūjiūjiūjiūjiūjiū
jiūjiūjiūjiūjiū
Rap dà yǎn mèi zhǎng tuǐ mèi
nǚshén dōu shì wǒ de hǎo jiěmèi
dà pàiduì xiǎo pàiduì
nǚshén de fēnggé quándōu duì wèi
zhǎng jiémáo jiǎ jiémáo
nǚshén de diànyǎn yào nǐ fēng diào
yáo yī yáo tiào yī tiào
nǚshén jiù yào tīng dào nǐ jiān jiào
jiūjiūjiūjiū nǚshén jiūjiūjiū
jiūjiūjiūjiū nǚshén jiūjiūjiū
huài píqì xiǎo rènxìng dōu shì kě'ài de biǎoxiàn
téng wǒ chǒng wǒ guànzhe wǒ nǐ shuō ài wǒ méi dǐxiàn
měinǚ jīngguò nǐ de shēnbiān wǒ yào nǐ shì'érbùjiàn
jiěmèimen qǐng hé wǒ nán shén yào huà qīng jièxiàn
shénme zìzài shénme tài
nǚshén hé nǐ tán liàn'ài
shénme yāojing shénme guài
shì wǒ de xiǎo kě'ài
shénme xiāngshuǐ shénme pài
hǎo xiǎng hé nǐ tán liàn'ài
shénme shídài shénme ài
duì wǒ lái biǎobái
jiūjiūjiūjiū I Need You
jiūjiūjiūjiū I Want You
jiūjiūjiūjiū I Love You
jiūjiūjiūjiūjiūjiū
jiūjiūjiūjiū jiū
shénme zìzài shénme tài
nǚshén hé nǐ tán liàn'ài
shénme yāojing shénme guài
shì wǒ de xiǎo kě'ài
shénme xiāngshuǐ shénme pài
hǎo xiǎng hé nǐ tán liàn'ài
shénme shídài shénme ài
duì wǒ lái biǎobái
shénme zìzài shénme tài
nǚshén hé nǐ tán liàn'ài
shénme yāojing shénme guài
shì wǒ de xiǎo kě'ài
shénme xiāngshuǐ shénme pài
hǎo xiǎng hé nǐ tán liàn ài
shénme shídài shénme ài
duì wǒ lái biǎobái
jiū jiū jiū jiū I Need You
jiū jiū jiū jiū I Want You
jiū jiū jiū jiū I Love You
jiū jiū jiū jiū jiū jiū
jiū jiū jiū jiū jiū
jiū jiū jiū jiū I Need You
jiū jiū jiū jiū I Want You
jiū jiū jiū jiū I Love You
jiū jiū jiū jiū jiū jiū
jiū jiū jiū jiū jiū


Goddess tweeted chirp
Concert: N Girls
Authors: Ma Zhiyong
Composer: cat
Jojo Jojo Jojo goddess chirp
Jojo Jojo Jojo goddess chirp
When the self becomes an epidemic
Circle of friends beauty face-lift and dermabrasion can not stop
Prodigal same paragraph streets are Bullinger Bullinger
Which is my boys destined
What time a person go to the cinema to eat ice cream
Couples aside big show of affection affectionate really terrible
My god to market quickly and I encounter okay
Warm male uncle to travel with small meat
What what free state
Goddess and you fall in love
What what is strange goblin
Is my little
What perfume What school
And you really want to fall in love
What is love what age
For me to tell the truth
Jojo Jojo I Need You
Jojo Jojo I Want You
Jojo Jojo I Love You
Jojo Jojo Jojo
Jojo Jojo chirp
Rap Gayle sister legs
Goddess is my sister
Small party big party
Goddess style all to taste
Long eyelashes false eyelashes
Electric eye goddess wants you mad
Shake jump jump
Goddess would hear you scream
Jojo Jojo Jojo goddess chirp
Jojo Jojo Jojo goddess chirp
Bad temper are cute little wayward performance
I used to hurt my pet with me you love me not the bottom line
Beauty through your side I want you to turn a blind eye
Sisters and I ask God to draw the line M
What what free state
Goddess and you fall in love
What what is strange goblin
Is my little
What perfume What school
And you really want to fall in love
What is love what age
For me to tell the truth
Jojo Jojo I Need You
Jojo Jojo I Want You
Jojo Jojo I Love You
Jojo Jojo Jojo
Jojo Jojo chirp
What what free state
Goddess and you fall in love
What what is strange goblin
Is my little
What perfume What school
And you really want to fall in love
What is love what age
For me to tell the truth
What what free state
Goddess and you fall in love
What what is strange goblin
Is my little
What perfume What school
And you really want to fall in love
What is love what age
For me to tell the truth
Jojo Jojo I Need You
Jojo Jojo I Want You
Jojo Jojo I Love You
Jojo Jojo Jojo
Jojo Jojo chirp
Jojo Jojo I Need You
Jojo Jojo I Want You
Jojo Jojo I Love You
Jojo Jojo Jojo
Jojo Jojo chirp