d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : 10/28/14

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Do not be friends in the future Eric Zhōu xìng zhé yǐhòu bié zuò péng yǒu 16個夏天片尾曲-以後別做朋友(歌詞MV)


Eric 周興哲《以後別做朋友》
Zhōu xìng zhé yǐhòu bié zuò péng yǒu
Να μην είμαστε φίλοι στο μέλλον
Official MV [1080P]


16個夏天片尾曲-以後別做朋友(歌詞MV)