d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Εισαγωγή στην Κινεζική γλώσσα - introduction to the Chinese Language with Yangyang

- Introduction to the Chinese Learn Chinese (Mandarin) with Yangyang ( yoyochinese )