d15dc664c427ebf007e39873387c900fe1a60354

中文 Κινέζικα Ελληνικά 希腊语 Zhōng wén Xī là yǔ Chinese-Greek : MUSIC VIDEO
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα MUSIC VIDEO. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα MUSIC VIDEO. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

a conductor Richie Jen 指揮家 zhĭ huī jiā


Richie Jen 任賢齊 Ren Xian Qi 《a conductor 指揮家 zhĭ huī jiā 》MV

Xián shēng zài qǐ làngqín jiàn zài bēnmáng
jù guāng zhōng nǐ dēngchǎng huīdòng shǒuzhōng de mózhàng
zhěnggè mìngyùn kāishǐ héchàng
nǐ wèi wǒ qīng chàng xiàng mófǎ huāqiāng
ràng wǒ zhōngxīn gǔzhǎng yuàn ràng nǐ xiàng tíqín yǐkào jiānbǎng
xiàng jítā néng bào zài wǒ xiōngtáng

zuǒ wān wān yòu zhuǎn zhuǎn huà chū yōuyǎ xíngzhuàng
xiāng'ài yào wàngle jǐnzhāng
zhǐhuī ài de fāngxiàng cóngcǐ bù zài mǎngzhuàng
xiāngxìn yě bù zài liúlàng

zuǒ wān wān yòu zhuǎn zhuǎn huà chū měilì huīhuáng
wǒmen yào zhènhàn quán chǎng
zhǐhuī ài qù shíxiàn suǒyǒu měihǎo xiǎngxiàng
nǐ ràng kuài yuè yīn làng tài qiáng xìngfú dàsì jiāoxiǎng

xián shēng zài qǐ làngqín jiàn zài bēnmáng
jù guāng zhōng nǐ dēngchǎng huīdòng shǒuzhōng de mózhàng
zhěng gè mìngyùn kāishǐ héchàng
nǐ wèi wǒ qīng chàng xiàng mófǎ huāqiāng
ràng wǒ zhōngxīn gǔzhǎng yuàn ràng nǐ xiàng tíqín yǐkào jiānbǎng
xiàng jítā bào zài wǒ xiōngtáng

zuǒ wān wān yòu zhuǎn zhuǎn huà chū yōuyǎ xíngzhuàng
xiāng'ài yào wàngle jǐnzhāng
zhǐhuī ài de fāngxiàng cóngcǐ bù zài mǎngzhuàng
xiāngxìn yě bù zài liúlàng

zuǒ wān wān yòu zhuǎn zhuǎn huà chū měilì huīhuáng
wǒmen yào zhènhàn quán chǎng
zhǐhuī ài qù shíxiàn suǒyǒu měihǎo xiǎngxiàng
nǐ ràng kuài yuè yīn làng tài qiáng xìngfú dàsì jiāoxiǎng

wǒ bùshì xiāobāng wǒ yě bù huì shì lǎnglǎng
dàn wǒ xiǎo xiǎo yuèzhāng ràng wànzhòng zhōngxīn gǔzhǎng

zuǒ wān wān yòu zhuǎn zhuǎn huà chū yōuyǎ xíngzhuàng
xiāng'ài yào wàngle jǐnzhāng
zhǐhuī ài de fāng xiàng cóngcǐ bù zài mǎngzhuàng
xiāngxìn yě bù zài liúlàng

zuǒ wān wān yòu zhuǎn zhuǎn huà chū měilì huīhuáng
wǒmen yào zhènhàn quán chǎng
zhǐhuī ài qù shíxiàn suǒyǒu měihǎo xiǎngxiàng
nǐ ràng kuài yuè yīn làng tài qiáng xìngfú dàsì jiāoxiǎng

Γρατζουνίζω από τα κύματα στη κλειδί στο φασαρία
Συγκέντρωση στα χέρια του το μαγικό ραβδί χαιρετάς ντεμπούτο
Ολόκληρη η μοίρα άρχισε χορωδία
Θα τραγουδήσει σαν μαγικό για μένα λυρική υψίφωνος
Επιτρέψτε μου να χειροκροτήσουν θερμά επιθυμώ να σας αφήσει να σκύψει πάνω από τον ώμο σαν ένα βιολί
Όπως κιθάρα μπορεί να κρατήσει στο στήθος μου

Στρίψτε αριστερά, στρίβετε δεξιά για να σχεδιάσετε ένα κομψό καμπυλωτό σχήμα
Αγάπη για να ξεχάσουμε την ένταση
Δεν είναι πλέον εντολή την κατεύθυνση της αγάπης απερίσκεπτη
Πιστεύω ότι δεν είναι πλέον άστεγοι είναι

Στρίψτε αριστερά, στρίβετε δεξιά για να επιστήσει την όμορφη κυρτή λαμπρή
Θέλουμε να σοκάρει το κοινό
Εντολή αγαπούν να συνειδητοποιήσουμε όλοι την καλή φαντασία
Μπορείτε να κάνετε πολύ χαρούμενος χαρούμενος μεγάλο συμφωνικό ήχο κυμάτων

Γρατζουνίζω από τα κύματα στη κλειδί στο φασαρία
Συγκέντρωση στα χέρια του το μαγικό ραβδί χαιρετάς ντεμπούτο
Ολόκληρη η μοίρα άρχισε χορωδία
Θα τραγουδήσει σαν μαγικό για μένα λυρική υψίφωνος
Επιτρέψτε μου να χειροκροτήσουν θερμά επιθυμώ να σας αφήσει να σκύψει πάνω από τον ώμο σαν ένα βιολί
Κρατήστε στο στήθος μου σαν μια κιθάρα

Στρίψτε αριστερά, στρίβετε δεξιά για να σχεδιάσετε ένα κομψό καμπυλωτό σχήμα
Αγάπη για να ξεχάσουμε την ένταση
Δεν είναι πλέον εντολή την κατεύθυνση της αγάπης απερίσκεπτη
Πιστεύω ότι δεν είναι πλέον άστεγοι είναι

Στρίψτε αριστερά, στρίβετε δεξιά για να επιστήσει την όμορφη κυρτή λαμπρή
Θέλουμε να σοκάρει το κοινό
Εντολή αγαπούν να συνειδητοποιήσουμε όλοι την καλή φαντασία
Μπορείτε να κάνετε πολύ χαρούμενος χαρούμενος μεγάλο συμφωνικό ήχο κυμάτων

Δεν ήμουν εγώ δεν θα απαγγελία Σοπέν
Αλλά θα ήθελα να επικροτήσω λίγη μουσική ας Λαών

Στρίψτε αριστερά, στρίβετε δεξιά για να σχεδιάσετε ένα κομψό καμπυλωτό σχήμα
Αγάπη για να ξεχάσουμε την ένταση
Δεν είναι πλέον εντολή την κατεύθυνση της αγάπης απερίσκεπτη
Πιστεύω ότι δεν είναι πλέον άστεγοι είναι

Στρίψτε αριστερά, στρίβετε δεξιά για να επιστήσει την όμορφη κυρτή λαμπρή
Θέλουμε να σοκάρει το κοινό
Εντολή αγαπούν να συνειδητοποιήσουμε όλοι την καλή φαντασία
Μπορείτε να κάνετε πολύ χαρούμενος χαρούμενος μεγάλο συμφωνικό ήχο κυμάτων


Twang from the waves in the key in the bustle
Concentrating in the hands of the magic wand you wave debut
Entire fate began chorus
You sing like magic for me coloratura
Let me applaud heartily wish to let you lean on the shoulder like a violin
Like guitar can hold in my chest

Turn left, turn right to draw an elegant curved shape
Love to forget tension
No longer command the direction of love reckless
I believe it is no longer homeless

Turn left, turn right to draw beautiful curved brilliant
We want to shock the audience
Command love to realize all the good imagination
You make too happy happy big symphonic sound waves

Twang from the waves in the key in the bustle
Concentrating in the hands of the magic wand you wave debut
Entire fate began chorus
You sing like magic for me coloratura
Let me applaud heartily wish to let you lean on the shoulder like a violin
Hold in my chest like a guitar

Turn left, turn right to draw an elegant curved shape
Love to forget tension
No longer command the direction of love reckless
I believe it is no longer homeless

Turn left, turn right to draw beautiful curved brilliant
We want to shock the audience
Command love to realize all the good imagination
You make too happy happy big symphonic sound waves

I was not I would not be reciting Chopin
But I would like to applaud little music let Peoples

Turn left, turn right to draw an elegant curved shape
Love to forget tension
No longer command the direction of love reckless
I believe it is no longer homeless

Turn left, turn right to draw beautiful curved brilliant
We want to shock the audience
Command love to realize all the good imagination
You make too happy happy big symphonic sound waves

Twang dalle onde nella chiave nel trambusto
Concentrare nelle mani della bacchetta magica si onda debutto
Tutto il destino ha cominciato coro
Canti come per magia per me coloratura
Permettetemi di applaudire di cuore desidero farvi magra sulla spalla come un violino
Come la chitarra può tenere nel mio petto

Girare a sinistra, girare a destra per disegnare una forma curva elegante
L'amore da dimenticare tensione
Non più comandare il senso di amore sconsiderato
Credo che non è senza fissa dimora

Girare a sinistra, girare a destra per disegnare bella curva brillante
Vogliamo scioccare il pubblico
Comando amore per realizzare tutto il bene immaginazione
Si fanno grandi onde sonore sinfoniche felici troppo felice

Twang dalle onde nella chiave nel trambusto
Concentrare nelle mani della bacchetta magica si onda debutto
Tutto il destino ha cominciato coro
Canti come per magia per me coloratura
Permettetemi di applaudire di cuore desidero farvi magra sulla spalla come un violino
Tenere nel mio petto come una chitarra

Girare a sinistra, girare a destra per disegnare una forma curva elegante
L'amore da dimenticare tensione
Non più comandare il senso di amore sconsiderato
Credo che non è senza fissa dimora

Girare a sinistra, girare a destra per disegnare bella curva brillante
Vogliamo scioccare il pubblico
Comando amore per realizzare tutto il bene immaginazione
Si fanno grandi onde sonore sinfoniche felici troppo felice

Non ero non sarei recitando Chopin
Ma vorrei applaudire po 'di musica lascia Popoli

Girare a sinistra, girare a destra per disegnare una forma curva elegante
L'amore da dimenticare tensione
Non più comandare il senso di amore sconsiderato
Credo che non è senza fissa dimora

Girare a sinistra, girare a destra per disegnare bella curva brillante
Vogliamo scioccare il pubblico
Comando amore per realizzare tutto il bene immaginazione
Si fanno grandi onde sonore sinfoniche felici troppo felice


弦聲在起浪 琴鍵在奔忙
聚光中你登場 揮動手中的魔杖
整個命運 開始合唱
你為我輕唱 像魔法花腔
讓我衷心鼓掌 願讓你像提琴倚靠肩膀
像吉他 能抱在我胸膛

左彎彎 右轉轉 劃出優雅形狀
相愛 要忘了緊張
指揮愛的方向 從此不再莽撞
相信也不再流浪
左彎彎 右轉轉 劃出美麗輝煌
我們要震撼全場
指揮愛去實現 所有美好想像
你讓快樂音浪太強 幸福大肆交響

弦聲在起浪 琴鍵在奔忙
聚光中你登場 揮動手中的魔杖
整個命運 開始合唱
你為我輕唱 像魔法花腔
讓我衷心鼓掌 願讓你像提琴倚靠肩膀
像吉他 抱在我胸膛

左彎彎 右轉轉 劃出優雅形狀
相愛 要忘了緊張
指揮愛的方向 從此不再莽撞
相信也不再流浪

左彎彎 右轉轉 劃出美麗輝煌
我們要震撼全場
指揮愛去實現 所有美好想像
你讓快樂音浪太強 幸福大肆交響

我不是蕭邦 我也不會是朗朗
但我小小樂章 讓萬眾衷心鼓掌

左彎彎 右轉轉 劃出優雅形狀
相愛 要忘了緊張
指揮愛的方向 從此不再莽撞
相信 也不再流浪

左彎彎 右轉轉 劃出美麗輝煌
我們要震撼全場
指揮愛去實現 所有美好想像
你讓快樂音浪太強 幸福大肆交響Το τρίτο άτομο - The Third Person And I - Jolin Tsai


蔡依林 cài yī lín Jolin Tsai - 第三人稱 dì sān rén chēng The Third Person And I

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

The Great Artist Jolin Tsai MV


蔡依林 Jolin Tsai - 大藝術家The Great Artist MV

PLAY Jolin Tsai MV - Lyrics Video

PLAY Jolin Tsai MV

蔡依林 Jolin Tsai - PLAY wŏ pēi 我呸 歌詞版 gē cí băn Lyrics Video

Χίλιες μυριάδες φορές δάκρυα Ten Million Times Tears yī qiān wàn cì de lèi shuĭ 一千萬次的淚水 朱俐靜 zhū lì jìng Miu Chu

<βρ> 朱俐靜 zhū lì jìng/ Miu Chu yī qiān wàn cì de lèi shuĭ 1000 10.000 tears / Ten Million Times Tears

Δεν είναι δικό σου λάθος 不是你的錯 bú shi nĭ de cuò Not Your Fault Della 丁噹 dīng dāng


Della 丁噹 dīng dāng 不是你的錯 bú shi nĭ de cuò Not Your Fault】MV

Transition Period guò dù qī 過度期 - 小宇 Xiăo Yŭ Xiao Yu


小宇 Xiăo Yŭ - 過度期 guò dù qī Transition Period MV (MV

Μωσαϊκό Mosaic mă sài kè 馬賽克 cài yī lín Jolin Tsai

Μωσαϊκό 蔡依林 Jolin Tsai - 馬賽克 mă sài kè Mosaic

Ποτέ δεν είναι η ίδια Never Be the Same 謊言遊戲 MV


Ποτέ δεν είναι η ίδια Never Be the Same
謊言遊戲~由ELLA、吳慷仁、李維維、柯宇綸領銜主演 MV
播出時間:曾经熟悉的面孔 却如此陌生
Ceng jing shou xi de mian kong que ru ci mo sheng
不看不听 不想也不问
Bu kan bu ting bu xiang ye bu wen
就算用尽一切去守护
Jiu suan yong jin yi qie qu shou hu
却依然向下沉沦
Que yi ran xiang xia chen lun

你的心 曾经用得比谁都还真
Ni de xin ceng jing yong de bi shui dou hai zhen
你的爱 曾经给得比谁都还深
Ni de ai ceng jing gei de bi shui dou huan shen
当我们选择埋葬青春
Dang wo men xuan ze mai zang qing chun
就当作它不曾发生
Jiu dang zuo ta bu ceng fa sheng

每天睁开双眼
Mei tian zheng kai shuang yan
究竟那个我是谁 究竟那个我是谁
Jiu jing na ge wo shi shui jiu jing na ge wo shi shui
V *
Never be the same
逃离被你围绕的世界
Tao li bei ni wei rao de shi jie
逃离所有温柔的错觉
Tao li suo you wen rou de cuo jue
剩下的旅程 独自一人
Sheng xia de lue cheng du zi yi ren
也许风景会变得更美
Ye xu feng jing hui bian de geng mei

**
去追寻各自想要的明天
Qu zhui xun ge zi xiang yao de ming tian
我的改变会让你看见
Wo de gai bian hui rang ni kan jian
放手后我们才了解
Fang shou hou wo men cai liao jie
Cause we're never goanna be the same

而是非对错的定义 谁 说的准
Er shi fei dui cuo de ding yi shui shuo de zhun
Cause we're never goanna be the same
你的吻 有多真 谁能够保证
Ni de wen you duo zhen shui neng gou bao zheng
两个人双手越紧握 越陌生
Liang ge ren shuang shou yue jin wo yue mo sheng
两颗真心越靠近 越冰冷
Liang ke zhen xin yue kao jin yue bing leng

够了吧 别争论 谁是谁的永恒
Gou le ba bie zheng lun shui shi shui de yong heng
我只想逃离回忆的并吞
Wo zhi xiang tao li hui yi de bing tun
我只要自己的灵魂
Wo zhi yao zi ji de ling hun

每天睁开双眼
Mei tian zheng kai shuang yan
未来的我会是谁 (我到底是谁)
Wei lai de wo hui shi shui (wo dao de shi shui)
未来的我会是谁
Wei lai de wo hui shi shui

Repeat *

Repeat **

不再眷恋 不再妥协
Bu zai juan lian bu zai tuo xie
不再继续 自艾自怜
Bu zai ji xu zi yi zi lian
Oh 自艾自怜
Oh zi yi zi lian

不再流泪 不再退却
Bu zai liu lei bu zai tui que
放掉回忆 才能向前
fang diao hui yi cai neng xiang qian
Oh 大步向前
Oh da bu xiang qian

Repeat *

Repeat **

Cause we're never goanna be the same
Cause we're never goanna be the same

Repeat **

Cause we're never goanna be the same
Never gonna be the same

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Ευχόμαστε για την ευτυχία Wishing For Happiness Rainie Yang ( MV )

Ευχόμαστε για την ευτυχία 楊丞琳 Yáng Chéng lín Rainie Yang - 想幸福的人 Wishing For Happiness ( MV )

Διατήρησε την Αγάπη Keep Loving Claire Kuo (MV)

Διατήρησε την Αγάπη 郭靜 Claire Kuo - 我們都能幸福著 Keep Loving (MV)

ήμισυ Della丁 一半


Della丁噹 [ 一半 ] MV官方完整高清版

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Keep Walking Angela 張韶涵 - 淋雨一直走 MV


Angela 張韶涵
淋雨一直走 MV
[ Keep Walking ]

Temporary Yen-j

Yen-j嚴爵【暫時的男朋友Temporary BF】MV

Beijing Love Story - Theme Song


Beijing Love Story - Theme Song
《北京爱情故事》电影主题曲《北京爱情》。2月14日北美温暖上映。

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Εμείς μπορούμε να πούμε αντίο wǒ men huì zài jiàn 我們會再見

[ Εμείς μπορούμε να πούμε αντίο wǒ men huì zài jiàn 我們會再見] 梁文音 Wen Yin Official MV

What brings me to you - Ann

Ann 白安 是什麼讓我遇見這樣的你 What brings me to you MV

ràng wǒ diē dǎo diē dǎo - kě qíng

kě qíng 可晴 - 《 ràng wǒ diē dǎo diē dǎo 让我跌倒》 MV